Breaking News
Home / จันทบุรี / พาไปเที่ยวจันทบุรี

พาไปเที่ยวจันทบุรี

Spread the love

 

จันทบุรีเป็นหนึ่งในเมีองท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันออกอันประกอบด้วย
ชลบุรี ระยอง จันบุรี และตราด เป้นจังหวัดรำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พี้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดปกคลุ่มด้วยผืนป่าทีชุมชี้นอุดุมสมบูรณ์ เป้ันที่ตั้งของ
น้ำตกน้อยใหญ่ เช่น น้ำตกพริ้ว น้ำเขาสอยดาว น้ำตกกระทิง น้ำตกตรอกนอง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีแหล่งทอ่งเที่ยวทางทะเลและเกาะเล็กๆอีกหลายแห่ง
รวมถีงสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ ได้แก่ผลไม้ อญัมณี เสือ่จันทบูร กว๋ยเตี๋วยเส้นจันท์ และเครือ่งเทศตางๆๆ
โดยเฉพาะพริกไทย ที่ได้รับยกยอ่งว่าเป็นพริกไทยดีที่สุดของประเทศ

จันทบุรีเป็นหนึ่งในเมีองท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันออกอันประกอบด้วย
ชลบุรี ระยอง จันบุรี และตราด เป้นจังหวัดรำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พี้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัด
ปกคลุ่มด้วยผืนป่าทีชุมชี้นอุดุมสมบูรณ์ เป้ันที่ตั้งของ
น้ำตกน้อยใหญ่ เช่น น้ำตกพริ้ว น้ำเขาสอยดาว น้ำตกกระทิง น้ำตกตรอกนอง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีแหล่งทอ่งเที่ยวทางทะเลและเกาะเล็กๆอีกหลายแห่ง
รวมถีงสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ ได้แก่ผลไม้ อญัมณี เสือ่จันทบูร กว๋ยเตี๋วยเส้นจันท์ และเครือ่งเทศตางๆๆ
โดยเฉพาะพริกไทย ที่ได้รับยกยอ่งว่าเป็นพริกไทยดีที่สุดของประเทศ
จันทบุรีเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ยุคขอมเรืองอำนาจ ในสมัยอยุธยามีฐานะเป้นหัวเมืองการค้าทางทะเล
อยู่ในเส้นทางเดินเรือยุค การค้าเฟื่องฟู ดังพบหลักฐานซากเรือบรรทุกสินค้าจำพวกเครื่องถ้วยชามจำนวนมาก
ในนานน้ำบริเวณอ่าว
ไทยมีกลุ่มคนหลากหลาย เชื้อชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งชาวจีนที่เข้ามาทำการค้า ชาวญวนที่
อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งหลังแหล่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
และชาวชองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิม ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์
ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุก ประกอบกับพื้นดินที่อุดุมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ
จากดินตะกอนปากแม่น้ำ จึงปลูกผลไม้และพืชไร่หลายชนิดได้ผลดี เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ยางพารา
พริกไทย มันสำปะหลัง ฯลฯ กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้จังหวัดหลายพันล้านบาทต่อ่ปี
และยังมีการทำประมงชายฝั่งบริเวณตอนใต้ของจังหวัดอีกด้วย
อุตสาหกรรมสว่นจึงเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตทางเกษตร เช่น โรงงานผลไม้กระป้อง โรงงานแปรรูปยางพารา
ดรงงานแปรรูปอาหารทะเล เป้น นอกจากการเกษตรและอุตสหกรรมแล้ว งานหัตกรรมของจันทบุรีก็ชือ่เสียงมากเช่นกัน
เนือ่งจากในอดีตเคยเป็นแหล่งอัญมณีแหล่งใหญ่คนเมืองจันท์มีคาวมชำนาญในการเจียในพลอยและทำเครือ่งประดับ
รวมถีงการท่อเสื่อซี่กลุ่มชาวญวนเป้นผู้บุกเบิก ปัจจุบันมีการประยุกต์รูปแบบให้ทันสมัยเป้นตอ้งการของตลาด
เสือ่งจันทบูรจัดของฝากทีไดรับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะคุณภาพดีราคายอ่มเยา
จันทบุรียังมีชือ่เสียงในด้านอาหารการกิน นอกจากอาหารทะเลสดแล้ว ยังโดดเด่นด้วยอาหารพื้นบ้านที่ใส่เครื่องเทศ
รสร้อนแรง เช่น กระวาน กานพลู ขมิ้น เร่ว ฯลฯ และผลไม้รสเลิศนานาชนิดจนถึงกับมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปชมและชิมผลไม้ต่างๆ นับเป้นเสน่ห์อ ย่างหนึ่งที่สร้างความประใจแก่ผู้เยือน

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …