Breaking News
Home / จันทบุรี / สภาพธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี

สภาพธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี

Spread the love

สภาพธรรมชาติ
จันทบุรีมีภุเขาครอบคลุมพื้นที่ถึงหนึงในสี่ของจังหวัด ได้แก่ ทิวทัด จันทบุรีโอมล้อมด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัด
เป็นแนวยาวลงมาเชือ่มต่่อกับทิวเขาบรรทัดทางด้าน จ.ตราด ด้านตะออกมีเขาสอยดาวใต้ ด้านตะวันตกมีเขาชมูล และ
มีเขาสระปาบอยุ่ตอนของจังหวัด เทือกเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้นอันอุดมสมบุรณ์ เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกต่างๆและแม่น้ำลำคลองหลายสาย เช่น แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำเวฬุ แม่น้ำพังลาดเป็นต้น เนือ่งจากแม่น้ำสว่นใหญ่ใน จันทบุรี ไหลจากตอนเหนือลงสู่ทะเลอ่าวไทย จึงทำให้เกิดราบลุ่มแม่น้ำหลายแห่งทั้งด้านตะวันตก ตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด ผืนดินสองฝั่งแม่น้ำอุดุมไปด้วยแร่ธาตุจากดินตะกอนแม่น้ำ กลายเป้นพื้นที่เกษตรตกรรมชั้นดีม่ว่าจะปลูกพืชไร่หรือไม้ผลก้เจริญงอกงาม ด้วยทำเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับอ่าวไทย จึงรับอิทธิพลลมมรสุมจากทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกติดต่อกันถึง 6 เดือน จึงไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอันเป็นปัยจัยสำคัญของการปลูก
จันทบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 108 กม. ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งประอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แต่เนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลออกทะเล จึงทำให้ชายหายเต็ม ไปด้วยโคนดินตะกอนที่พัดพามาทับถมกัน จันทบุรีจึงไม่มีหาดทรายขาว
สะอาดเหมือนจังหวัดใก้ลเคียงอย่างระยองหรือชลบุรี แต่เป็นหาดทรายสีน้ำตาลทรายแดง ตรงพื้นที่กร่อยปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนถึง 9 หมื่นไร่เศษ ตั้แต่อ่าวคุ้งกะแบน ปากน้ำแขมหมู ปากน้ำแหลมสิงห์ ไปจนจดปากน้ำเวฬุ ในเขต อ.ขลุง ติดเขตจ.ตราด
เป้นแหล่งอาศัยและวางไข่ของสัตวน้ำหลากหลายพันธ์นอกจากทรัพยากรสัตว์น้ำแล้ว จันทบุรียังมีทรัพย์ในดิน เป็นแหล่งแร่รัตนชาติที่มีมุลค่าสุง เช่น บริเวณบ้านบ่อเวฬุ บ้านตกพรม และบ้านตะปอนน้อย อ.ขลุง พบพลอยแดง (ทับทิม. “พลอยเขียว และพลอยน้ำเงิน ที่ อ.ท่าใหม่ และต.บางกะจะ อ.เมือง พบพลอยไพรินบุษราคัม และมรกต เมื่อ 30 ปีก่อนมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทำเหมืองพลอยจำนวนมากจนกลายเป็นธุระกิจใหญ่ สร้างความเฟื่องฟูเศรษฐกิจแก่แห่งนี้ อยางมหาศาล แม้ว่าปันจุบันปริมาณพลอยจะลดจำนวนลง แต่จันทบุรีก้ยังมีชื่อในด้านการเจียไนพลอย และมีแหล่งค้าพลอยใหญ่อยู่ในตัวเมือง

 

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …