Breaking News
Home / จันทบุรี / สิ่งน่าสนใจตำหนักเทาเป็นพิพัธ์ภัณฑ์ที่หน้าเข้าชมของวัติถุโบราณของจังหวัดจันทบุรี

สิ่งน่าสนใจตำหนักเทาเป็นพิพัธ์ภัณฑ์ที่หน้าเข้าชมของวัติถุโบราณของจังหวัดจันทบุรี

Spread the love

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ชมตำหนักสมเด้จพระนางเจ้ารำไพพรรณี-เปิดเวลา08.30-16.00น. มีโรงแรมริมกรีน ซึ่งใช้สถานที่ฝึกปฎิบัติด้านวิชาการทอ่งเที่ยวของนักศึกษา และเปิดบริการเป็นที่พักราคาหอ้งพัก 500-800บาท โทร0-3931-2295
-มีสนามกอล์ฟเปิดบริการ เดิมคือตำหนักเทาในสวนบ้านแก้ว เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนานถึง 21ปีหลังจากที่พระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต จากตำหนักเทามีทางเดินเชื่อมไปยังอาคารสองหลังซึ่งอยู่หลังตำหนักเทามีการปูอิฐ ลดหลั่นประด้บด้วยไม้ดอกไม้ประดับร่มรื่นสวยงามและมีเรือนเพาะชำ
ทางสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ได้อุรักษ์พระตำหนักและจัจตั้งพิพิภัณท์ขึ้นภายในอาคาร รวบรวมสิ่งของต่างๆ ประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และตัวอย่างลายเสื่อกกที่เคยผลิตทั้งหมดนี้นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นอนุสรณ์ตอ่มาจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหัดจันทบุรี ที่ตั้งและการเดินทาง อยู่ภายในสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี ต.เขาไร่ยา อ.เมือง ห่างจากตัวเมือง 6กม. รถยนต์ส่วนตัว เริ่มต้นจาก ถ.สุขุมวิท กอ่นเข้าตัวเมือง เมื่อถึงสี่แยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวามาตาม ถ.รักศักดิ์มูลซึ่งเป็นถนนเข้าตัวเมือง สถาบันฯ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ห่างจากสี่แยกเขาไร่ยาประมาณ 1กม.เศษ เมื่อขับรถเข้าไปในสถาบัน
จะผ่านสนามกอล์ฟ และผ่านทางสามแยกประมาณ 400ม
รถรับจ้าง ใช้บริการรถมาสด้ารับจ้างในเขตตัวเมือง ให้มาส่งภายในสถาบันฯ ค่าโดยสาร 20บาทประวัติ สมเด็จ พระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่7 ทรงเลือก จ.จันทบุรี เป็นที่ประทับพักผอ่นอิริยาบถ หลังเสด้จนิวัติ ประเทศไทยภายหลังจากรัชกาลที่ 7 เสด็จสารรคต เมื่อมีผู้ถวายที่ดินเนื้อที่ 725 ไร่ ใน ต. เขาไร่ยา จึงทรงสร้างเป็วังสวนบ้านแก้วซึ่งมีเรือนไม้สองหลังเรียกว่า เรือนเทา และเรือนแดง 3ปีต่อมา ทรงสร้างตำหนักเทาเป็นเรือนไม้สักทองหลักใหญ่พระองค์ทรงดำริให้มรการบุกเบิกปลูกข้าว ถั่วลิสง และผลไม้ต่างๆ และได้ตั้งโรงทอเสื่อ โดยปรับปรุงคุณภาพจากงาน พื้นบ้านที่ชาวบ้านทำกันอยู่แล้ว เพื่อให้เป็นอาชีพรอง รวมทั้งยังมี การเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว และปลูกไม้ดอกส่งขายตลาดซึ่งผลผลิลทั้งหมดจะมีตราสบก ซึ่งย่อมาจากชื่อ วังสวนบ้านแก้ว ตอ่มาในปี พ.ศ.2515 พระองค์ท่านได้ทรงมอบวังสวนบ้านแก้วให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกอ่ตั้งวิทยาลัยครูรำไพพรรณี
ก่อนที่มาเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฎรำไพพรรณีในปัจจุบัน
สิ่งน่าสนใจตำหนักเทา ด้านหน้ามีพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประบนลาดหญ้าเขียวขจี ตำหนักเทาได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมเหมือนที่เคยเป็นที่ประทับ คิอเป็นอาคารชั้นครึ่งทาสีเทาสาถาบันราชภัฎรำไพพรรณีจัดให้ตำหันกเทาเป้นพิพัธัภัณฑ์ อันเกี่ยวเนือ่งกับพระราชประวัติและพระราชกรณีของพระองค์โดยแบ่งเป้นสองชั้น ชั้นบนเป็นหอ้งบรรทม มีหอ้งสรง ในบรรทมมีตุ้ติดผนัง สำหรับเก้บพระภูษา เครื่องทรง ข้าวของเคริ่องใช้ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งที่ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนอยู่ในตำหนักแห่งนี้รวมทั้งหันงสือ และเสื่อกกที่เคยทรงบรรทมเป็นขนาดใหญ่ เป็นพักผอ่นพระอิริยาบถและรับแขก
ส่วนล่างจัดแสดงภาพเก่าหาอยากของเมืองจันท์และโบาณวุติถุขุดพบในเมืองจันท์ นอกจากนี้ยังแสดงข้าวของเครื่องใช้ พื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชิวิตและความเป็นอยุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุู่ของในท้องถิ่น

.

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …