Breaking News
Home / จันทบุรี / ที่เที่ยวของภาพตะวันออกจันทบุรีมีที่เที่ยวหลายแห่งเช่นน้ำตก พลิ้วน้ำตกตรองนองและน้ำตกเขาสอยดาวและทะเลชายหาดเจ้าลาว และคุ้งวิมาน เป็นต้น

ที่เที่ยวของภาพตะวันออกจันทบุรีมีที่เที่ยวหลายแห่งเช่นน้ำตก พลิ้วน้ำตกตรองนองและน้ำตกเขาสอยดาวและทะเลชายหาดเจ้าลาว และคุ้งวิมาน เป็นต้น

Spread the love
สภาพธรรมชาติ

จันทบุรีมีภุเขาครอบคลุมพื้นที่ถึงหนึงในสี่ของจังหวัด ได้แก่ ทิวทัด จันทบุรีโอมล้อมด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัด
เป็นแนวยาวลงมาเชือ่มต่่อกับทิวเขาบรรทัดทางด้าน จ.ตราด ด้านตะออกมีเขาสอยดาวใต้ ด้านตะวันตกมีเขาชมูล และ มีเขาสระปาบอยุ่ตอนของจังหวัด เทือกเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้นอันอุดมสมบุรณ์ เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกต่างๆ และแม่น้ำลำคลองหลายสาย เช่น แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำเวฬุ แม่น้ำพังลาดเป็นต้นเนือ่งจากแม่น้ำสว่นใหญ่ใน จันทบุรี ไหลจากตอนเหนือลงสู่ทะเลอ่าวไทย จึงทำให้เกิดราบลุ่มแม่น้ำหลายแห่งทั้งด้านตะวันตก
ตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด ผืนดินสองฝั่งแม่น้ำอุดุมไปด้วยแร่ธาตุจากดินตะกอนแม่น้ำ กลายเป้นพื้นที่เกษตรตกรรมชั้นดีไม่ว่าจะปลูกพืชไร่หรือไม้ผลก้เจริญงอกงาม ด้วยทำเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับอ่าวไทย จึงรับอิทธิพลลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกติดต่อกันถึง 6 เดือน จึงไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอันเป็นปัยจัยสำคัญของการปลูก จันทบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 108 กม. ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งประอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แต่เนื่องจาก มีแม่น้ำหลายสายไหลออกทะเล จึงทำให้ชายหายเต็ม ไปด้วยโคนดินตะกอนที่พัดพามาทับถมกัน จันทบุรีจึงไม่มีหาดทรายขาวสะอาดเหมือนจังหวัดใก้ลเคียงอย่างระยองหรือชลบุรี แต่เป็นหาดทรายสีน้ำตาลทรายแดง ตรงพื้นที่กร่อยปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนถึง 9 หมื่นไร่เศษ ตั้แต่อ่าวคุ้งกะแบน ปากน้ำแขมหมู ปากน้ำแหลมสิงห์ ไปจนจดปากน้ำเวฬุ ในเขต อ.ขลุง ติดเขตจ.ตราดเป้นแหล่งอาศัยและวางไข่ของสัตวน้ำหลากหลายพันธ์ นอกจากทรัพยากรสัตว์น้ำแล้ว จันทบุรียังมีทรัพย์ในดิน เป็นแหล่งแร่รัตนชาติที่มีมุลค่าสุง เช่น บริเวณบ้านบ่อเวฬุ บ้านตกพรม และบ้านตะปอนน้อย อ.ขลุง พบพลอยแดง (ทับทิม. “พลอยเขียว และพลอยน้ำเงิน ที่ อ.ท่าใหม่ และต.บางกะจะ อ.เมือง พบพลอยไพรินบุษราคัม และมรกต เมื่อ 30 ปีก่อนมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทำเหมืองพลอยจำนวนมากจนกลายเป็นธุระกิจใหญ่ สร้างความเฟื่องฟูเศรษฐกิจแก่แห่งนี้ อย่างมหาศาล แม้ว่าปันจุบันปริมาณพลอยจะลดจำนวนลง แต่จันทบุรีก้ยังมีชื่อในด้านการเจียไนพลอย และมีแหล่งค้าพลอยใหญ่อยู่

ในตัวเมือง

ประวัติและความเป็นมา

มีหลักฐานทางโบราณคดีหลายแห่งที่แสดงให้เห็นว่า จังทบุรีเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุย์มาตั้แต่ยุคกอ่นประวัติศาสตร์โดยพบเครืองมือเครือ่งใช้ยุคหินขัดอายุ 2.000 ปีมาแล้วในเขต อ.โป่งน้ำร้อน อ.ท่ใหม่ และอ.มะขาม ต่อเขตแดนอ. แกลง จ.ระยอง ต่อมา
ในยุคประวัติศาสตร์มีการค้นพบศิราจารึกภาษาสันสกฤตที่ระบุถึงเมือง “จันทบุรี” หรือ” ควนคราบุรี” ที่เชิงเขาสระปาบในยุคขอมเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลมาถึงดินแดนแถบนี้ ดังปรากฎหลักฐานเป็นกำแพงศิลาแลงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เพนียด”ศิลาจารึกพาษาขอม เศียรเทวรูป และทับหลังศิลปะอยุ่ที่วัด ทองทั่ว และวัดโบสถ์เมือง สันนิฐานว่าดบราณวัตถุเหล่านี้น่าจะมีอายุระหว่างพุทะศตวรรษที่ 11-12 จนถึงพทุะศตวรรษที่ 15-16 หลังจากขอมเสื่อมอำนาจลง ชุมชนในเขตจันทบุรีก้เป็นอิสระช่วงเวลาหนึ่ง จนกระทั่งสม

Check Also

จุดเที่ยวชายแดนไทยมีแหล่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เขมรเป็นแหล่งที่ถูกมากมีทั้งโต๊ะกิน ตู้ เสื้อผ้า เตียง เป็นต้น อีกมากมาย

Spread the love …