Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / 12ไมล์ทะเลเขตคุ้มครองโบราณวัตถุใต้ทะเล

12ไมล์ทะเลเขตคุ้มครองโบราณวัตถุใต้ทะเล

Spread the love

จากกรณีออสเตรเลีย ไทด์เรือลำโบราณวัตถุสัญชาติออสเตรเลียขนาด421ตัน พร้อมลูกเรือ40คนเข้ามาลักลอมงมโบราณวัตถุจากเรือโบราณกลางอ่าวไทย ได้แก่ เครื่องดินเผาไทย จีน เวียดนาม รวมทั้งสิน10.287ชิ้น เมื่อปีพ.ศ.2535ทำให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นชอบให้ขยายเขตหว่งห้ามในการงมโบราณวัตถุจาก12ไมล์ทะเลออกไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพราะ200ไมล์ทะเลเพื่อช่วยคุ้้มครองโบราณวัตถุใต้ท้องทะเลไทย

 

 

Check Also

เหลืองจันทบูร

Spread the love …