Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / ตำนานต้นสละเนินวง

ตำนานต้นสละเนินวง

Spread the love

ที่มาของต้นสละเนินวงเริ่มต้นเมื่อราวร้อยปีกอ่น ในสมัยรุ่นญาติคุณตาของผูใหญ่อุทัย โดยนำเม็ดของสละหม้อมาจากสวนสละย่านสาธุประดิบฐื ยานนาวา ครั้งแรกที่นำลงมาดินปรากฎว่าสละหม้อแตกกอขึ้นมามีลูกเนื้อหนา รสดีกว่าของเดิม แต่ก็ไม่มีใครสนใจจะขยายพันธุ์เพียงแต่เก็บลูกกิน และรู้ว่าหากนำเม็ดที่ได้ไปปลูกใหม่จะกลายเป็นพันธู์เนื้อไม่ดีเท่าต้นแม่ ต่อมาเกิดไฟไหม้ในสวนแห่งนี้ต้นพันธุ์สละจึงเหลือแต่กอ คุณแม่ของผู้ใหญ่อุทัยจึงใช้มีดตัดก้านตรงโคนกอสละที่มีต้นออ่นที่แตกออกมาจากตา แล้วนำไปแยกปลูก จนมาถึงรุ่นผู้ใหญ่อุทัยก็ทำด้วยวิธีคล้ายกันด้วยการผ่าตาสละมาเพาะโดยทีไม่กลายพันธุ์ จากนั้นเมื่อออกลูกก็เก็บส่งขายปรากฎว่าขายได้ราคาดีมาก ถึงกิละ 60บาทในยุคเมื่อ30-40ปีกอ่นปัจจุบันสละเนินวงได้กลายเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเมื่องจันท์

 

Check Also

เหลืองจันทบูร

Spread the love …