Breaking News
Home / ตำนานเมืองจันทบุรี / น้ำตกคลองนารายณ์ แหล่งน้ำศักสทิธิ์

น้ำตกคลองนารายณ์ แหล่งน้ำศักสทิธิ์

Spread the love

น้ำตกคลองนารายณ์ แหล่งน้ำศักสทิธิ์

 

 

น้ำตกคลองนารายณ์แหล่งน้ำศักสทิธิ์ 1ใน18แหล่งทั่วประเทศที่นำมาใช้ในราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่มีประวัติว่ามีการน้ำจากน้ำตกแห่งนี้มาเป็นศักสทิธิ์ตั้งแต่สมัยใดตำนานเล่าว่าน้ำตกคลองนารายณ์ไหลออกมาจากโพงถ้ำใหญ๋บนเขาสระปาบภายในถ้ำนั้นมีเทวรูปพระนารายณ์สถิตอู่ยแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีเทวรูปดังกล่าวจริงหรือไม่พระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าเกล้าเจ้าอู่ยหัว และพระสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอู่ยหัวเคยเสด็จลงสรงในธารน้ำตกแห่งนี้

รูปภาพจาก Supamas

Check Also

เหลืองจันทบูร

Spread the love …